ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Особлива інформація на 05.12.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова комiсiї з припинення (перетворення)

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фурман Мирон Миронович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

05.12.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 90300, м.Виноградiв, I.Франка,84
4. Код за ЄДРПОУ 03353584
5. Міжміський код та телефон, факс /03143/ 2-47-0, 2-22-38
6. Електронна поштова адреса vynohradivatp12144@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

atp12144.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}