ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Особлива інформація на 05.12.2017

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Cпособи припинення

1

2

3

4

105.12.2017Загальнi збори, вищий орган емітентаПеретворення
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" (протокол №1/2017 вiд 05.12.2017 р.) прийняли рiшення про припинення товариства шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виноградiвське АТП 12144". За прийняття даного рiшення проголосувало 3 330 652 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй. "Проти" - 0 голосiв або 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй. Причина прийняття рiшення - мiнiмiзацiя витрат Товариства, пов"язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми як приватне акцiонерне товариство. ТОВ"Виноградiвське АТП 12144" - правонаступник ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144", що припиняється шляхом перетворення. Статутний капiтал ТОВ "Виноградiвське АТП 12144" складає 842 820 грн. Передача активiв, майна та зобов'язань буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та затвердження його Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144". ПрАТ " Виноградiвське АТП 12144 " здiйснюватиме обмiн акцiй на частки в статутному капiталi ТОВ "Виноградiвське АТП 12144 " на наступних умовах: - кожен з акцiонерiв ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капiталi правонаступника - ТОВ "Виноградiвське АТП 12144", що створюється шляхом перетворення ПрАТ " Виноградiвське АТП 12144"; - акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки пiдприємницького товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв. Вiдсотковий розмiр частки власника акцiй у статутному капiталi ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144", що перетворюється, дорiвнює вiдсотковому розмiру його частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що утворюється пiд час реорганiзацiї (перетворення). Коефiцiєнти конвертацiї акцiй в частки 1:1. Розподiл часток (паїв) створюваного ТОВ "Виноградiвське АТП 12144" - правонаступника ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144", що перетворюється, а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п"ять копiйок) кожна дорiвнює вартостi частки в розмiрi 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п"ять копiйок) . Вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України та статтi 82 Закону України «Про акцiонернi Товариства» встановлено строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «Виноградiвське АТП 12144» - два календарних мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про припинення ПрАТ «Виноградiвське АТП 12144» шляхом перетворення. Отримання документiв, що пiдтверджують право власностi на частку у статутному капiталi Товариства - Правонаступника, не обмежується.