ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Особлива інформація на 11.12.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноДиректорФурман Мирон МироновичВО, 256487 , 16.05.2001, Берегiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi0
Зміст інформації:
На пiдставi Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11.12.2013 р. вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента. Пiдставами для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення строку повноважень Директора Товариства Фурмана Мирона Мироновича. Фурман Мирон Миронович (паспорт ВО № 256487 вид. 16.05.2001 р. Берегiвським РВ УМВС) призначений на посаду Директора товариства на новий строк. Перебував на посадi з 15.12.2010 р. Акцiями емiтента не володiє. Призначений термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )