ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 30.09.2014

Особлива інформація на 26.09.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фурман Мирон Миронович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.09.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Виноградiвське АТП 12144"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 90300, м.Виноградiв, вул.I.Франка,84
4. Код за ЄДРПОУ 03353584
5. Міжміський код та телефон, факс /03143/ 2-47-00, /03143/ 2-47-00
6. Електронна поштова адреса atp12144@i.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

26.09.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

183, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.09.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www. atp12144.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.09.2014

(дата)