ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Особлива інформація на 08.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фурман Мирон Миронович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

08.12.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 90300, Закарпатська обл.,м.Виноградiв, I.Франка, 84
4. Код за ЄДРПОУ 03353584
5. Міжміський код та телефон, факс /03143/ 2-47-00, 2-22-38
6. Електронна поштова адреса atp12144@i.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.12.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

atp12144.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}