ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Особлива інформація на 08.12.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.12.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиФурман Мирон Петровичд/н, д/н, д/н95.7949
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про вiдкликання з посади Голови Наглядової ради Фурмана Мирона Петровича у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 15.12.2010 р. Володiє 95,7949% статутного капiталу Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
08.12.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКостак Михайло Михайловичд/н, д/н, д/н0.000148
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про вiдкликання з посади члена Наглядової ради Костак Михайла Михайловича у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 15.12.2010 р. Володiє 0.000148 % статутного капiталу Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
08.12.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПап Павлiна Олександрiвнад/н, д/н, д/н0.000148
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про вiдкликання з посади члена Наглядової ради Пап Павлiни Олександрiвни у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 15.12.2010 р. Володiє 0.000148 % статутного капiталу Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
08.12.2016Припинено повноваженняРевiзорПавлик Маргарета Василiвнад/н, д/н, д/н0.000148
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про вiдкликання з посади Ревiзора Павлик Маргарету Василiвну у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 15.12.2010 р. Володiє 0.000148 % статутного капiталу Товариства.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
08.12.2016ОбраноЧлен Наглядової радиФурман Мирон Петровичд/н, д/н, д/н95.7949
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Фурмана Мирона Петровича. Термiн дiї повноважень - 3 роки. Володiє 95,7949% статутного капiталу Товариства.Приватний пiдприємець.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
08.12.2016ОбраноЧлен Наглядової радиКостак Михайло Михайловичд/н, д/н, д/н0.000148
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Костак Михайла Михайловича. Термiн дiї повноважень - 3 роки. Володiє 0.000148 % статутного капiталу Товариства.Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
08.12.2016ОбраноЧлен Наглядової радиПап Павлiна Олександрiвнад/н, д/н, д/н0.000148
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Пап Павлiну Олександрiвну. Термiн дiї повноважень - 3 роки. Володiє 0.000148 % статутного капiталу Товариства. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
08.12.2016ОбраноГолова Наглядової радиФурман Мирон Петровичд/н, д/н, д/н95.7949
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 08.12.2016 р. Фурман М.П. обраний на посаду Голови Наглядової ради термiном на 3 роки.Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
08.12.2016ПризначеноДиректорФурман Мирон Мироновичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 08.12.2016 р.продовжено термiн дiї повноважень Директора Товариства Фурмана Мирона Мироновича. Фурман М.М.призначений на посаду Директора термiном на 3 роки.Акцiями емiтента не володiє.Перебуває на посадi з 10.12.2013 р.Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
08.12.2016ПризначеноГоловний бухгалтерКочнєва Ольга Григорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно Наказу директора Товариства вiд 07.12.2016 р. на посаду головного бухгалтера призначено Кочнєву Ольгу Григорiвну. З 26.09.2014 р.перебувала на посадi виконуючого обов"язки головного бухгалтера. Призначена на невизначений термiн. Акцiями не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
08.12.2016ОбраноРевiзорПавлик Маргарета Василiвнад/н, д/н, д/н0.000148
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 08.12.2016 р., прийняли рiшення про обрання на посаду Ревiзора Павлик Маргарету Василiвну. Термiн дiї повноважень - 3 роки. Володiє 0.000148 % статутного капiталу Товариства.Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.