ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Виноградiвська автоколона входила до складу Iршавського автопiдприємства АТП 12143.В 1990 р. вiдокремилась вiд Iршавського АТП i стала самостiйним автотранспортним пiдприємством АТП 12144.
Наказом Фонду державного майна України № 34-АТ вiд 25.10.95 р. Виноградiвське АТП 12144 було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Виноградiвське АТП 12144". В 2011 р. товариство змiнило ти та назву на Приватне акцiонерне товариство "Виноградiвське АТП 12144"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" являє собою змiшаний автопарк, займається вантажними та пасажирськими перевезеннями. Має на балансi 39 одиниць рухомого складу,на територiї пiдприємства площею 3,1 га розмiщенi:
- адмiнкорпус з їдальнею;
- примiщення ремонтної майстернi;
- складськi примiщення;
- автозаправочна станцiя i котельня.
Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144 " не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно закону України "Про
бухгалтерський облiк".Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними
витратами на їх придбання, доставку та виготовлення. Iндексацiї балансової
вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами
встановленими державними органами.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось методом зменшення
залишку шляхом використання встановлених форм до залишкової вартостi
основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабриками, паливо,
запаснi частини,незавершене виробництво, тару,готову продукцiю,товари
для перепродажу.Запаси облiковуються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв
включає витрати на їх придбання,доставку та переробку.
Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод
конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi.
Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Грошовi кошти включають суму грошей у касi i на розрахунковому рахунку в банку.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з
вирахуванням сумнiвних боргiв.
Витрати на податок на прибуток включають податки,розрахованi у вiдповiдностi
до дiючого податкового законодавства, з врахуванням суттєвих тимчасових
рiзниць, якi були компенсованi у звiтному перiодi.
Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт )
незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИНОГРАДIВСЬКЕ АТП-12144"

м.Виноградово Адресовано:
16 березня2012 р Акцiонерам ПрАТ "Виноградiвське АТП -12144"
Мною, аудитором незалежної аудиторської фiрми ТОВ АФ "Ватра" Микуляк Г.П. проведено аудит фiнансових звiтiв ПрАТ "Виноградiвське АТП -12144", що додаються, що включає баланс (валюта балансу 3367 тис грн) станом на 31 грудня 2011 року , звiт про фiнасовi результати, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк , що закiнчився на вказану дату , стислий виклад облiкових полiтик i iншi пояснювальнi примiтки.
Основнi вiдомостi про Товаритство:
ПрАТ "Виноградiвське АТП-12144"
код 03353584,
мiсцезнаходження: м.Виноградово, вул.I.Франка,84, Закарпатської обл.,
основний вид дiяльностi : 63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного транспорту

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора:

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах.Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб"єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку фiнансовi звiти справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан, реальний склад активiв та пасивiв ПрАТ "Виноградiвське АТП -12144" станом на 31.12.2011 р., а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, згiдно з нормативними вимогами та Положеннями ( стандартами) бухгалтерського облiку в Українi.

Директор, аудитор
ТОВ АФ "Ватра" Микуляк Ганна П.

Сертифiкат аудитора №000422серiя А, виданий Аудиторською палатою України 30.11.95р.

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм № 1356.

1. ВСТУП

Аудитор Микуляк Г.П. товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма " Ватра" провела аудит фiнансових звiтiв ПрАТ "Виноградiвське АТП-12144" ( далi "Товариство" ) згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту Аудиторської палати України. Цi нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатньої кiлькостi пiдтверджень щодо вiдсутностi у звiтностi суттєвих помилок.
Пiд час перевiрки аудитор дослiджувала суми та факти, вiдiбранi нестатистичним вибiрковим методом за перiод фiнансово-господарської дiяльностi з 01 сiчня 2011 року до 31 грудня 2011 року.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Для проведення перевiрки аудитору було надано документацiю , що перевiряється, а саме: фiнансову та податкову звiтнiсть, регiстри бухгалтерського облiку, вiдомостi аналiтичного облiку, первиннi документи з облiку руху грошових коштiв, матерiальних цiнностей, розрахункiв Товариства. Висновки аудитора грунтувались на документах та iнформацiї, якi були наданi Товариством в процесi виконання роботи. Аудитор не виключає можливiсть наявностi документiв та iнформацiї, якi, з якихось причин, не були наданi для перевiрки i якi б могли вплинути на отриманi висновки.
Вiдповiдальнiсть стосовно наданої для аудиторської перевiрки звiтностi, достовiрнiсть та повноту документiв несе керiвництво Товариства та службовi особи, якi надали таку iнформацiю. Обов'язком аудитора є висловлення висновку стосовно фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту.
Пiд час перевiрки аудитором виконувались наступнi процедури:
- Опитування й аналiз;
- Вивчення наданих звiтiв та їх порiвняльний аналiз;
- Звiрка, одержання пiдтверджень;
- Спiвставлення даних бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi
- Аналiтичнi розрахунки i процедури;
- Елементи економiчного аналiзу.

1.1 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Ватра" зареєстроване Виноградiвською районною державною адмiнiстрацiєю 22.12.1995 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб"єкта пiдприємницької дiяльностi № 22071064 здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Свiдоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1356, що знаходиться за адресою: 90300, м. Виноградiв, вул. Миру , 43, Закарпатської обл.,тел.2-43-02 . Аудитор Микуляк Ганна Петрiвна , сертифiкат аудитора серiя А №000422 виданий 30 листопада 1995 року рiшенням Аудиторської палати України №39, продовжений термiн дiї до 30 листопада 2014 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року № 207I2.
1.2.Основнi вiдомостi про емiтента
ПрАТ "Виноградiвське АТП-12144"
код 03353584,
мiсцезнаходження: м.Виноградово, вул.I.Франка,84, Закарпатської обл.,
основний вид дiяльностi : 63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного транспорту1.3. Масштаб аудиту:

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.

1.4. Пiдстава для проведення аудиту:

*Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 23 квiтня 1993 р. № 3125-XII .
*Мiжнароднi стандарти аудиту, надання впевненостi та етики видання 2010 року
*Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) РIШЕННЯ ДКЦПФР вiд 29.09.2011 № 1360 , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358I200961.5. Нормативна база:

Пiд час перевiрки надана iнформацiя перевiрялась аудитором на вiдповiднiсть наступним нормативним документам:
- Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, iз наступними змiнами та доповненнями;
- Положення(стандарт) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року N 87, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 391I3684
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" , ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 р. N 87, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 396I3689 зi змiнами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати",ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 р. N 87,Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 397I3690 зi змiнами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв",ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 р. N 87,Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 39683691 зi змiнами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал",ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 р. N 87,Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 399I3692 зi змiнами та доповненнями;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах",ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999 р. N 137,Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 1999 р. за N 392I3685 зi змiнами та доповненнями;- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 18.08.2000 року за № 288I4509;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999року № 246;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000 року за № 85I4306;
- Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999року № 237 .
- Положенню (стандарт) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290;
Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi , затвердженi наказом Мiнфiну України вiд 29.11.2000 р.№302.
- Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженiй наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. N 291 (далi - Iнструкцiя №291);
- Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 року N 637;
Iншим чинним нормативним та законодавчим актам.

1.6. Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi:

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 3 вiд 01.03.2012 року;
Дата проведення аудиту з 05.03.2012 по 15.03.2012 року.
2. ЗАГАЛЬНI РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВIРКИ

Вiдповiднiсть ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства

Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми рахiвництва з використанням комп'ютерних програм 1-С "Бухгалтерiя". Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV,затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Обрана Товариством облiкова полiтика протягом звiтного перiоду була незмiнною. Облiкова полiтика Товариства на 2011 рiк затверджена Наказом №206 вiд 23.12.2010 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику у 2011 р".
Основнi вiдомостi про облiковi принципи, що застосовуються Товариством, наведено в наступнiй таблицi:

Об'єкт облiку Прийнятi способи та методи облiку
Основнi засоби Вартiсний критерiй вiднесення до основних засобiв - бiльше 1000 грн.
Амортизацiя основних засобiв Метод амортизацiї - передбачений податковим законодавством.
Нарахування амортизацiї проводиться поквартально.
Лiквiдацiйна вартiсть не розраховується та з метою амортизацiї приймається рiвною нулю.
Амортизацiя МНМА 100% при передачi в експлуатацiю.
Запаси Методи оцiнки при вибуттi запасiв:
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при реалiзацiї запасiв або iншому вибуттi.
Дебiторська заборгованiсть Резерв сумнiвних боргiв нараховувати за кожним дебiтором, виходячи iз його платоспроможностi.
Забезпечення (резерви) Забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв, на додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на реструктуризацiю, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.
Податковий облiк Накопичувати iнформацiю про валовi доходи та валовi витрати на окремих накопичувальних вiдомостях, без записiв у системi регiстрiв та рахункiв бухгалтерського облiку.
- Межа iстотностi встановлена у розмiрi 100,00 грн.
- Тривалiсть операцiйного циклу становить 1 рiк.
Наведенi вище принципи облiкової полiтики змiненi з 1 кварталу 2011 року в зв"язку з вступом в дiю Податкового Кодексу України , саме:
- Нарахування амортизацiї (Зносу) . З 01.04.2011 року амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується , на срок корисного використання об"єкта основних засобiв;
- Податковий облiк. З метою обрахування податку на прибуток розробленi i затвердженi витрати, якi формують собiвартiсть послуг, адмiнiстративнi витрати, iншi операцiйнi витрати.

Згiдно iз наказом №155а вiд 18.10.11 року перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 69 вiд 11.08.1994 року (iз послiдуючими змiнами та доповненнями). Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу, аудитори не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв, тому висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством документах по iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та обранiй облiковiй полiтицi (принципам оцiнки статей звiтностi та методам щодо окремих статей звiтностi). Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
Основнi засоби
Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО№7 "Основнi засоби". Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Придбанi, створенi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв здiйснювався протягом звiтного перiоду вiдповiдно до вимог чинного законодавства i мають певну вiдповiднiсть. Бухгалтерський облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО№7 "Основнi засоби". Знос (амортизацiя) основних засобiв протягом звiтного перiоду нараховувалась згiдно норм i методiв передбачених податковим законодавством, а з 1 кварталу 2011 р. прямолiнiйним методом та вiдповiдають обранiй облiковiй полiтицi i залишалися незмiнними. Перевiркою правильностi визначення амортизацiйних вiдрахувань за звiтний перiод вiдхилень не встановлено.
Необоротнi активи роздiленi на групи:
Будiвлi та споруди - 547 тис.грн
Машини та обладнання - 159 тис.грн
Транспорт - 4480 тис.грн
Iнструменти, прилади,
Iнвентар(меблi) -134 тис грн
Iншi основнi засоби - 80 тис грн
Всього 5400 тис. грн.
У звiтньому роцi списанi транспортнi засоби iз залишковою вартiстю 19,4 тис грн.
В ст. 020 Балансу вiдображено не введенi в експлуатацiю транспортнi засоби в сумi 69 тис.грн., витрати на встановлення бiгбордiв 7,5 тис грн, вентилятор 1,6 тис грн
За даними бухгалтерського облiку нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Запаси

Бухгалтерський облiк запасiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №9 "Запаси". Данi Балансу про величину запасiв пiдтверджуються даними Головної книги та облiкових регiстрiв. При придбаннi запасiв забезпечено вiдповiднiсть порядку визначення та оцiнки їх вимогам чинного законодавства. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв. Бухгалтерський облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно П(С)БО №9 "Запаси". Оцiнка запасiв на дату Балансу здiйснюється згiдно прийнятою в Товариствi облiковою полiтикою.

Витрати

Бухгалтерський облiк витрат (визнання витрат, склад витрат)в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати". В Товариствi облiк витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi та П(С)БО №16 "Витрати".
Собiвартiсть релiзованих готової продукцiї та матерiалiв:
Матерiальнi витрати - 2605 тис.грн
Витрати на оплату працi - 1192 тис.грн
Вiдрахування на соцiальнi заходи - 422 тис.грн
Амортизацiя - 660 тис.грн
Всього: 4879 тис грн
Адмiнiстративнi витрати 690 тис грн, Iншi операцiйнi витрати 148 тис грн., Iншi звичайнi витрати 23 тис грн витрати вiд списання необоротних активiв.

Дебиторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги включається до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не здiйснювалося. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюється та включається до валюти Балансу також за первiсною вартiстю. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть, яка сформована в бухгалтерському облiку та вiдображена у фiнансовiй звiтностi є реальною.
Станом на 31.12.2011 року дебиторська заборгованiсть складає 249,4 тис грн.
Акти звiрок складенi iз окремими пiдприємствами в межах 93 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi дебиторiв.
Пiдтвердження обсягiв безготiвкових розрахункiв
Залишки коштiв, представленi в бухгалтерському балансi Товариства, вiдповiдним
чином вiдбивають усi кошти на рахунках та в дорозi.
Залишки по рахунках коштiв належним чином класифiкованi у фiнансовiй звiтностi.
Облiк касових операцiй та на рахунках в банку здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства.
В звiтньому роцi залученi кредити банку в сумi 780 тис грн на 3 роки.
За користування кредитом сплаченi вiдсотки в сумi 37 тис грн., вiдсотки за користування вiдстроченого податкового зобов"язання 1 тис грн.

Зобов"язання

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО№11 "Зобов'язання". Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi з нормативними документами. Зобов'язання в Балансi вiдображенi достовiрно, а їх бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Проведенi звiрки взаєморозрахункiв iз кредиторами в межах 95 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi кредиторiвю Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.11 року становить 761 тис.грн .
За звiтнiй рiк Товариство своєчасно розраховувалося за податками i платежами. Станом на 31.12.2011 року утворилася заборгованiсть за податками, нарахованими в 4 квр 2011 р i строк сплати яких не настав, в тому числi:
Податок на додану вартiсть - 56 тис грн
Податок на прибуток - 28 тис грн
Податок за землю - 2 тис грн
Податок екологiя -0,8 тис грн
Податок з доходiв фiзичних осiб - 7 тис грн
Всього 93,8 тис грн.
Заборгованiсть по Єдиному соцiальному внеску 29 тис грн, пiдтвержена актом звiрки з Пенсiйним фондом.

Власний капiтал

Структура власного капiталу Пiдприємства станом на 31.12.11 р. складається з:
Статутного капiталу, який становить 842820 грн та подiлений на 3371280 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 коп;
Iнший додатковий капiтал, який становить 800 тис. гривень;
Нерозподiленого прибутку , який становить 15 тис. гривень.
Протягом перiоду перевiрки пiдприємство не здiйснювало випуску цiнних паперiв.
Вклади у статутний фонд та порядок їх оцiнки вiдповiдають засновницьким документам.
Змiн у статутному капiталi протягом перiоду, що перевiрявся, не було. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться з застосуванням рахунку 40 "Статутний капiтал". Статутний фонд сплачений повнiстю.
Облiк додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв класу 4 "Власний капiтал та забезпечення зобов'язань".


Пiдтвердження розмiру рiчного чистого прибутку (збитку) товариства.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства) за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. При перевiрцi достовiрностi даних про дохiд вiд надання послуг отримано достатню кiлькiсть доказiв про те, що визнання (наявнiсть всiх обов'язково необхiдних умов) та оцiнка доходу в цiлому вiдповiдають нормам П(С)БО№15 "Дохiд". Облiк фiнансових результатiв здiйснюється згiдно з ПСБО 3 та iнших нормативних документiв. Чистий (балансовий) та оподаткований прибуток визначається згiдно з вимог чинного законодавства.
В результатi перевiрки встановлено, що за даними фiнансової звiтностi за 2011рiк Товариство отримало прибуток в сумi 21 тис грн.
Станом на 01.01.2011 року збиток становив 6 тис.грн. З урахуванням цього, сума нерозподiленого прибутку Пiдприємства станом на 31.12.2011 року склала 15 тис.грн.
Проведеними перевiрками та тестуваннями не виявлено невiдповiдностей при визначеннi розмiру рiчного прибутку Товариства.
Аудитор пiдтверджує суму прибутку , вiдображеного Товариством у фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк.

Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, Головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2011 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностi мiж формами фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та забезпечувало її незмiннiсть.

Визначення розмiру чистих активiв товариства та доцiльнiсть зменшення розмiру статутного фонду або лiквiдацiї господарського товариства (вiдповiдно до норм ст. 155 Цивiльного кодексу України), вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Згiдно з п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї."
Вiдповiдно до розрахунку, проведеного згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р.№485 розмiр чистих активiв ПрАТ "Виноградiвське АТП -12144" становить :
станом на 01.01.2011 року 1637 тис.грн.
станом на 31.12.2011року 1658 тис.грн.

Розмiр статутного капiталу становить:

станом на 01.01.2011 року 842,8 тис грн.
станом на 31.12.2011 року 842,8 тис грн.

Оскiльки вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу, у Товариства не виникає обов'язок зменшувати розмiр статутного капiталу.
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема, нормам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" "Особлива iнформацiя про емiтента - iнформацiя про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
До особливої iнформацiї належать вiдомостi про:
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;
прийняття рiшення про викуп власних акцiй;
факти лiстингу I делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;
отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента;
змiну складу посадових осiб емiтента;
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;
порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю;
рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента."

Iнформацiї, яка б належала до "особливої" за 2011 рiк емiтентом аудитору не представлено.

Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв: абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та покриття зобов'язань власним капiталом(фiнансування) (Таблиця №1)

Таблиця №1
Аналiз показникiв фiнансового стану
ПрАТ "Виноградiвське АТП -12144" станом на 31.12.2011р.

№ пIп Показники Нормативне значення показника Значення показника
станом на 31.12.2011 р
1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв зменшення 0,5
2 Коефiцiєнт оновлення основних засобiв збiльшення 0,2
3 Коефiцiєнт вибуття основних засобiв 0,25-0,5 0,04
Аналiз лiквiдностi Товариства
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25-0,5 0,25
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6-0,8 0,5
3 Чистий оборотний капiтал Бiльше 0 -378
Аналiз платоспроможностi
1 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (чи незалежностi або автономiї) 0,25-0,5 0,5
2 Коефiцiєнт фiнансування
<1 1,0
3 Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами Бiльше 0,1 -0,4

Наведенi данi в таблицi №1 свiдчать про те, що Товариство поступово попадає в залежнiсть вiд позикового капiталу. Половина активiв Товариства профiнансова власними коштами, половина залученими.


3. Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97I13364.
Станом на 31.12.2011 року акцiями Товариства володiло 23 фiзичних осiб , 1 номiнальний утримувач.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до:
- роздiлу 7 Статуту, затвердженого 15 грудня 2010 року;
- рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №1I2010 вiд 15 грудня 2010 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- директор,
- ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Протягом звiтного року директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97I13364.

Директор, аудитор Микуляк Г.П.
Сертифiкат серiя А № 000422 , продовжений термiн дiї до 30 листопада 2014 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року № 207I2.

Адреса аудиторської фiрми: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградiв, вул. Миру,43.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" є вантажнi та пасажирськi перевезення. За вiдсутнiстю постiйних клiєнтiв на вантажнi перевезення та конкуренцiя з вантажних перевезень з боку приватних осiб та пiдприємств коефiцiєнт використання парку вантажних автомобiлiв дуже низький.
Доходи вiд пасажирських перевезень склали 95% всiх транспортних послуг.
Клiєнтами ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" являються приватнi особи та органiзацiї Виноградiвського району та областi.
Основними конкурентами автопiдприємства являються приватнi пiдприємцi, якi одержали дозвiл на перевезення пасажирiв та вантажiв.
У звiтному роцi пiдприємство придбало запчастини,зроблений капiтальний ремонт кiлькох автобусiв, проведений капiтальний ремонт будiвель.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2007 р.пiдприємством придбано 8 одиниць транспортних засобiв на загальну суму 1455 тис.грн. З них 5 автобусiв придбано у фiнансовий лiзiнг (в сумi 1003 тис.грн.).
В 2008 р. придбано основних засобiв на суму 1315 тис.грн. В 2009 р. - придбано основних засобiв на суму 300 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби власнi, використовуються за призначенням.Обмежень на використання основних засобiв не має.Основнi засоби виробничого призначення.Ступiнь зносу на кiнець звiтного перiоду по групах: будiвлi та споруди-45,8%,транспорту-78,%iншi- 65,5%.Орендованих основних засобiв не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Головними проблемами ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" є:
- низька ефективнiсть роботи вантажного транспорту;
- високi цiни на паливно-мастильнi матерiали;
- недосконала система оподаткування;
- вiдсутнiсть державних замовлень на перевезення пасажирiв та вантажiв;
- низька платоспроможнiсть населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод Товариство не виплачувало штрафiв за порушення законодавства України.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансово-господарська дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється з використанням попередньої оплати та на принципах госпрозрахунку.
Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Користується кредитами банкiв.
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У звiтному перiодi Товариство виконало всi укладенi договори
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На дiяльнiсть ПрАТ "Виноградiвське АТП 12144" можуть позитивно вплинути такi змiни:
- покращення загальної економiчної ситуацiї в країнi;
- залучення iнвестицiй
- своєчасне видiлення державних дотацiй за пiльгове перевезення пасажирiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Останнiй перiод пiдприємство працює прибутково. Оновлено рухомий склад, зробленi капiтальнi ремонти примiщень адмiнбудинку.
За 2011 р. - прибуток 21 тис.грн.