ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  2284.000  2657.000   0.000  0.000  2284.000   2657.000
  - будівлі та споруди  383.000  376.000  0.000  0.000  383.000   376.000
  - машини та обладнання  57.000  73.000  0.000  0.000  57.000  73.000
  - транспортні засоби  1738.000  2116.000  0.000  0.000  1738.000  2116.000
  - інші  106.000  92.000  0.000  0.000  106.000  92.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  2284.000  2657.000  0.000  0.000  2284.000  2657.000
Опис:  Всi основнi засоби власнi.Обмежень при використаннi немає.
За звiтний перiод придбано основних засобiв у сумi 1056 тис.грн.
Темпи оновлення основних засобiв випереджають їх вибуття. Вiдновлення основних засобiв здiйснюється на принципах розширеного вiдтворенняІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
1658.000 1637.000
843.000 843.000
843.000 843.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 815 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 815 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.