ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 078
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 22842657
Первісна вартість 031 45355400
Знос 032 22512743
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 22842735
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 7693
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 323249
первісна вартість 161 323249
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 00
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3026
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 193248
у т. ч. в касі 231 42
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 622616
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 016
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 29063367

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 843843
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 800800
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -615
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 16371658
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0715
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 0715
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 964761
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 5494
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 2729
з оплати праці 580 6266
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 16244
Усього за розділом IV 620 1269994
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 29063367


ПІБ керівника Фурман Мирон Миронович
ПІБ головного бухгалтера Богля Надiя Василiвна
Примітки:
У звiтньому роцi списанi транспортнi засоби iз залишковою вартiстю 19,4 тис грн.
В ст. 020 Балансу вiдображено не введенi в експлуатацiю транспортнi засоби в сумi 69 тис.грн., витрати на встановлення бiгбордiв 7,5 тис грн, вентилятор 1,6 тис грн
За даними бухгалтерського облiку нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Статутний капiтал не змiнювався.