ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
За звiтний перiод Товариство в цiлому отримало валовий дохiд вiд фiнансово-господарської дiяльностi.Облiк валового доходу проведений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Доходи".
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг склав 7021 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованих послуг визначалась згiдно з Положеннями бухгалтерського облiку: 9"Запаси", 16"Витрати", i дорiвнює 4879 тис.грн. Вона складалась з витрат основного виробництва: заробiтної плати основного персоналу, вiдрахувань на соцiальнi заходи, будiвельних матерiалiв, амортизацiї виробничого обладнання.
Адмiнiстративнi витрати дорiвнюють 690 тис.грн.Вони охоплюють заробiтну платню iнженерно-технiчного персоналу, вiдрахувань на заробiтну платню, амортизацiю основних засобiв, послуги зв язку, банкiвськi витрати.
Iншi операцiйнi витрати складають 148 тис.грн.
Податок на прибуток - 73 тис.грн.
Чистий прибуток за звiтний перiод складає 21 тис.грн.