ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
30.04.2012
99.1000000
1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010-2011р.р.. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора.
3. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради.
4. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011р..
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi товариства в 2011р..
7. Затвердження цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання таких договорiв з членами Наглядової ради. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.