ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фурман Мирон Миронович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03353584
1.4. Місцезнаходження д/н, Закарпатська область, Виноградiвський, м.Виноградiв, 90300, вул.I.Франка,84
1.5. Міжміський код та телефон, факс /03143/ 2-47-00, 2-22-38
1.6. Електронна поштова адреса емітента Дв


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

81, Бюлетень Цінні папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

atp12144.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013

(дата)