ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2657 2428 0 0 2657 2428
будівлі та споруди 376 350 0 0 376 350
машини та обладнання 73 41 0 0 73 41
транспортні засоби 2116 1969 0 0 2116 1969
інші 92 68 0 0 92 68
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2657 2428 0 0 2657 2428
Опис Всі основні засоби власні.Обмежень при використанні немає.
За звітний період придбано основних засобів у сумі 505 тис.грн.
Темпи оновлення основних засобів випереджають їх вибуття. Відновлення основних засобів здійснюється на принципах розширеного відтворення

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2377 1658
Статутний капітал (тис.грн.) 843 843
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 843 843
Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1534 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1534 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.