ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ
Сенюк Зеновій Йосипович
90400, Україна, Закарпатська обл. роз.\ рах. 26001060220199, МФО 312378
м. Хуст, Карпатської Січі, 22 Закарпатське РУ Приватбанку, м. Ужгород
тел. / факс 436-37 Ідентифікаційний номер 1701514577
Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1886

м. Виноградів 03 травня 2013 року

Голові Правлінні та акціонерам
ПрАТ "Виноградівське АТП-12144"

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності
Приватного Акціонерного Товариства "Виноградівське АТП-12144"
за 2012 рік.

1. Основні відомості про аудитора:

1.1. Назва, номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською Палатою України, місцезнаходження, телефон (факс):

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги за № 1886, видане згідно Рішення АУП № 221\3 від 04.11.2010 року.

Сертифікат аудитора Сенюк Зеновія Йосиповича - Серії А № 000209, виданий рішенням Аудиторської палати України за № 187\2 від 14.02.2008 року, реєстраційний № 132.

Юридична адреса та інші реквізити аудитора:
90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
роз.\ рах. 26001060220199, м. Хуст, Закарпатське РУ Приватбанку, МФО 312378
Ідентифікаційний номер 1701514577; тел. / факс 436-37.
1.2. Назва документа:
- Аудиторський звіт за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Виноградівське АТП-12144" за 2012 рік.

1.3. Місце проведення аудиту: - м. Виноградів, вул. Івана Франка, 84, Закарпатська обл., 90300.

1.4. Відповідальність сторін.
Управлінський персонал Товариства несе повну відповідальність за підготовку та достовірне складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших вимог чинного законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, стосовно підготовки та достовірного складання фінансових звітів, яка не містить в собі суттєвих викривлень в наслідок помилок або шахрайства;
- вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор відповідальний за висловлення власної думки щодо фінансової звітності на основі результатів перевірки в межах отриманих коштів.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, відповідно до "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку" а також "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

2. Основні відомості про емітента:

2.1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Виноградівське АТП-12144", Серія А01 № 471087 від 14.02.2013 року, номер запису про державну реєстрацію 1 310 105 0016 000 282. Код ЄДРПОУ 03353584

2.2. Місцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Івана Франка, 84.

2.3. Дата первинної реєстрації 01.10.1997 року.
Дата державної реєстрації дії 01.02.1997 року № 1 310 105 0016 000 282
Дата видачі Довідки 22.08.2011 року.

2.4. Довідка АБ № 465255 з Єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ) Приватного акціонерного товариства "Виноградівське автотранспортне підприємство 12144", дата видачі - 05.11.2012 року.

2.5. Основні види діяльності:

52.21 - Допоміжне обслуговування надземного транспорту;
45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
49.31 - Пасажирський надземний транспорт міського та приміського сполучення;
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
56.29 - Постачання інших готових страв;
71.20 - Технічне обслуговування та дослідження.

2.6. Дата видачі Довідки 05.11.2012 року.

3. Основні відомості про умови Договору на проведення аудиту:

3.1. Дата і номер Договору на проведення аудиту: - Договір № В-12/2012 від 25.12.2012 року.

3.2. Дата початку та закінчення проведення аудиту: - Перевірка проводилася з 14 березня по 03 травня 2013 року, якою охоплено період фінансової діяльності з 01.01. по 31.12. 2012 року.

3.3. Масштаб проведення аудиту: - Аудит річної фінансової звітності проведений шляхом тестування доказів по аналізу сум та інформації, що розкрита у фінансовій звітності, а також відповідності застосованих принципів, щодо організації обліку і звітності.
Планування та проведення перевірки було спрямоване на одержання підтверджень по оцінці відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства та відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок або шахрайства для підвищення рівня прозорості і відкритості за рік, що минув на зазначену дату.
При проведенні аудиту (перевірки) фінансової звітності було використано наступні документи:

- річна фінансова звітність за 2012 рік;
- статутні документи;
- головна книга за 2012 рік;
- регістри аналітичного та синтетичного обліку;
- первинні документи, тощо.

4. Вимоги до змістовної частини аудиторського висновку:

4.1.Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні:
Бухгалтерський облік підприємства відповідає вимогам Статуту та внутрішнім Положенням. Принцип незмінності обліку у звітному році не порушено.
За заявою керівництва Товариства всі активи та зобов'язання, наявні в Товаристві, відображено в регістрах бухгалтерському обліку та звітності, і від аудитора не приховано ніяких документів, які мають відношення до предмету перевірки.
Виходячи з мети аудиту та вимог Міжнародних стандартів при вивченні впевненості та дотриманні етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту а також характеру робіт та інших притаманних аудиту обмежень, існує ймовірність того, що навіть будь-які суттєві помилки можуть залишитися не віднайденими, за що аудитор не несе відповідальності.
Фінансова звітність за 2012 рік складена по спрощеній формі звітності у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку і подана для проведення аудиту в таких формах:
№ 1. "Баланс";
№ 2. "Звіт про фінансові результати".

4.2. Наявність та незмінність облікової політики Товариства за період, що перевірявся:
Облікова політика за період, який перевірявся, здійснювалася згідно чинного законодавства України і на думку аудитора являється незмінною, яка визначена окремим Наказом по Товариству.

4.3. Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку:
Нематеріальні активи (010-012) і Незавершені капітальні інвестиції (020) в фінансовій звітності відсутні.
Залишкова вартість Основних засобів (030), що відображена у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 року - оцінена відповідно критеріям П(С)БО 7 "Основні засоби".
Відображений у фінансовій звітності знос основних засобів (032) визначений шляхом нарахування амортизації відповідно до вимог Стандарту і діючого законодавства України.
Дані синтетичного обліку основних засобів відповідають даним аналітичному обліку. Інвентаризація Основних засобів проводилася станом на 31.12.2012 року згідно окремого Наказу по Товариству. Відображення в обліку поступлення-вибуття основних засобів відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".
На балансових рахунках Довгострокові біологічні активи (035-037), Довгострокові фінансові інвестиції (040-045), Довгострокова дебіторська заборгованість (050), Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (055-057), Відстрочені податкові активи (060), Гудвіл (065)) у фінансовій звітності - відсутні.
Інші необоротні активи (070) у фінансовій звітності відображені достовірно.
На думку аудитора бухгалтерський облік достовірно відображає розмір Необоротних активів (080) у фінансовій звітності Товариства.
Виробничі запаси (100) обліковувалися згідно П(С)БО 9 "Запаси". Придбання товарно-матеріальних цінностей обліковується по первинній вартості, вибуття - за методом середньо - зваженої собівартості. Інвентаризація виробничих запасів проведена згідно відповідного по Товариству Наказу.
Поточні біологічні активи (110), Незавершене виробництво (120), Готова продукція (130), Товари (140) та Векселі одержані (150) у фінансовій звітності відсутні.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (160-162) відображена у фінансовій звітності за первісною вартістю у відповідності до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Станом на 31.12.2012 року була проведена інвентаризація суми дебіторської заборгованості, однак Акти звірок з дебіторами на дату складання балансу аудитору були подані не в повному обсязі.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (170-200) у фінансовій звітності відсутня.
Інша поточна дебіторська заборгованість (210) в фінансовій звітності відображена достовірно.
Поточні фінансові інвестиції (220) в фінансовій звітності відсутні.
Грошові кошти (230-231) на розрахунковому рахунку обліковуються правильно і їх бухгалтерський облік відповідає діючому законодавству.
Інші оборотні активи (250) в фінансовій звітності відсутні.
Облік Оборотних активів (260) здійснювався у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку і у фінансовій звітності відображений достовірно.
Витрати майбутніх періодів (270) в фінансовій звітності обліковувалися правильно.
Сума Активів (280) на думку аудитора правильно відображена в бухгалтерському обліку та за даними Балансу становить 3 714,0 тисяч гривень.

4.4. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структура та призначення:
Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються зобов'язання, їх визнання та оцінка відповідає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання ".
Розкриття інформації щодо Власного капіталу (380) справедливо і достовірно відображає його структуру за призначенням і на 31.12.2012 року складається із:

Склад власного капіталу Сума
(в тисячах гривень) Відсотки

Статутний капітал 843 35,5
Інший додатковий капітал 800 33,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 734 30,9
РАЗОМ: 2 377 100,0

На кінець року Статутний фонд Товариства сплачений повністю і складає 842 820 гривень, який поділено на 3 371 280 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0-25 гривень кожна.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України

У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" для переведення випуску акцій в бездокументарну форму вибрано:
- депозитарій - кореспондент: ПАТ "Національний депозитарій" (30370711), м. Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, 3
- зберігач - ПАТ "Комерційний інвестиційний банк" в м. Ужгород" (код ЄДРПОУ 19355562), 312248, м Ужгород, вул. Юрія Гойди, буд.10.

Органи управління Товариства:
- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада;
- Правління Товариства.

Органи контролю Товариства:
- Ревізійна комісія Товариства.

4.5. Підтвердження реальності розміру інших зобов'язань у фінансовій звітності Товариства:
Забезпечення майбутніх витрат і платежів (430) в фінансовій звітності відсутнє.
Довгострокові зобов'язання (480) - відображено в фінансовій звітності, як Довгострокові кредити банків і оцінені достовірно.
Короткострокові кредити банків (500), Поточна заборгованість за розрахунками (500), та Векселі видані (520) у фінансовій звітності відсутні.
Кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги (530) в звітності відображена правильно.
Поточні зобов'язання за розрахунками в фінансовій звітності відображено, як розрахунки:
- з бюджетом;
- із страхування;
- з оплати праці.
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу в фінансовій звітності відсутні.
Інші поточних зобов'язання (610) в фінансовій звітності відсутні відображені достовірно.
На думку аудитора бухгалтерський облік достовірно відображає розмір Поточних зобов'язань (620) у фінансовій звітності Товариства за станом на 31.12.2012 року і здійснений відповідно до вимог Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
Доходи майбутніх періодів (630) в фінансовій звітності відсутні.
Всі Пасиви Товариства (640) оцінені правильно і на думку аудитора їх бухгалтерський облік достовірно відображено у фінансовій звітності та за даними Балансу станом на 31.12.2012 року становлять 3 714,0 тисяч гривень.

4.6. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності:
Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства розкрита у фінансовій звітності відповідно до вимог Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та діючого законодавства України.
Облік доходів і витрат, що відображені в "Звіті про фінансові результати" за 2012 рік, визначено відповідно до вимог П(С)БО 15 "Доходи" та П(С)БО 16 "Витрати".
На мою думку інформація про фінансові результати діяльності Товариства дає правдиве відображення фінансово-господарської діяльності Товариства за станом на 31 грудня 2012 року.

4.7. Підтвердження відповідності даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку та взаємоув'язка окремих форм:
Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам діючого законодавства і здійснювався із застосуванням "Плану рахунків бухгалтерського обліку" та складений у відповідності до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності. Принцип взаємної ув'язки окремих форм звітності не порушено. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку і Балансу.
Баланс (Форма №1) складений у відповідності П(С)БО 2 "Баланс. Всі активи і пасиви підтверджені регістрами синтетичного та аналітичного обліку і в фінансовій звітності відображені правильно. Достовірність активи і пасиви підтверджується Актами інвентаризації та Актами звірки.
Товариство не здійснювало операцій з випуску цінних паперів, які потребують забезпечення і не проводило операцій з іпотечного покриття облігацій.
Станом на 31.12.2012 року Товариство не має зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами і не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації і тому оцінка достовірності показників здійснювалася за поданими для перевірки наявними документами.
Протягом 2012 року в Товаристві не відбулося дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року за № 3480-IV.
Аудитор вважає, що в результаті здійсненої ним перевірки при дослідженні організації бухгалтерського обліку та складання звітності, ним отримано достатні та відповідно аргументовані докази для висловлення власної думки про фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

ВИСНОВОК

Фінансова звітність, яка перевірялася в усіх суттєвих аспектах достовірно та в повній мірі відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 року і складена у відповідності до вимог Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та законодавчих актів України.

На погляд аудитора цей Фінансовий звіт дає правдиве відображення фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Виноградівське АТП-12144" за 2012 рік і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці і достовірно відображає фінансовий стан на дату складання звітності.

Аудиторським звітом підтверджую умовно-позитивну впевненість про відповідність дійсного фінансового стану результатам діяльності Товариства у річній фінансовій звітності, що базується на принципах Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту та діючого законодавства України.

Звіт аудитора служить основою довіри до фінансової звітності користувача, але не може бути достатньою підставою для оцінки економічної стабільності Товариства в найближчому майбутньому або ефективності його роботи.

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР _____________ ЗЕНОВІЙ СЕНЮК


Дата видачі звіту: 03 травня 2013 року
Адреса незалежного аудитора:
м. Хуст, пл. Карпатської Січі, 22,
Закарпатської обл., 90400,
тел. / факс 436-37., моб. тел. 099.207.60.01
068.225.74.28