ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фурман Мирон Миронович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 256487, 16.05.2001, Берегівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1985
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець
6.1.8. Опис Обраний на посаду згідно оішення загальних зборів акціонерів від 15.12.2010 р.Здійснює функції згідно Статуту Товариства.Оплата відповідно штатного розпису Товариства .Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богля Надія Василівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 070294, 16.01.1996, Виноградівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер АТП
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства та посадової інструкції.Оплата відповідно штатного розпису Товариства Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фурман Мирон Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 098453, 06.02.1996, Берегівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець (м.Виноградів)
6.1.8. Опис Повноваження та обов"язки Голови Наглядової ради згiдно Статуту Товариства За виконання викладених обов'язкiв та повноваженьГолові Наглядової Ради у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не виплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костак Михайло Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 256487, 16.05.2001, Берегівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства.Приватний підприємець.Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась в тому числі і в натуральній формі..Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пап Павлина Олександрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 129842, 05.10.1996, Берегівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** середня-спецыальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства.Приватний підприємець.Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась в тому числі і в натуральній формі.Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.


6.1.1. Посада Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлик Маргарета Василівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 268447, 08.06.1996, Виноградівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** середня-спецыальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний підприємець
6.1.8. Опис Здійснює функції згідно Статуту Товариства.Приватний підприємець.За виконання викладених обов'язкiв та повноважень як Ревізора у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi.Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорФурман Мирон МироновичВО, 256487, 15.05.2001, Берегівським РВ УМВСд/н000000
Головний бухгалтерБогля Надія ВасилівнаВО, 070294, 16.01.1996, Виноградівським РВ УМВСд/н000000
Голова Наглядової радиФурман Мирон ПетровичВО, 098453, 06.02.1996, Берегівським РВ УМВС01.05.2005289221085.789672892210000
Член Наглядової радиКостак Михайло МихайловичВО, 256487, 16.05.2001, Берегівським РВ УМВС01.05.200550.0001485000
Член Наглядової радиПап Павліна ОлександрівнаВО, 129842, 05.10.1996, Берегівським РВ УМВС30.04.200650.0001485000
Голова Ревізійної комісіїПавлик Маргарета ВасилівнаВО, 268447, 08.06.1996, Виноградівським РВ УМВС30.04.200650.0001485000
Усього 2892225 85.790115 2892225 0 0 0