ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ"Виноградівське АТП 12144" за ЄДРПОУ 03353584
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7687 7076
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 1 1
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 3
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (4171) (4131)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (1276) (1221)
Витрат на відрядження 110 (28) (15)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (674) (422)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (99) (56)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (603) (586)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (224) (210)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (312) (205)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 301 234
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 301 234
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 10 21
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (224) (915)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -214 -894
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -214 -894
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 780
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (261) (65)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -261 715
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -261 715
Чистий рух коштів за звітний період 400 -174 55
Залишок коштів на початок року 410 248 193
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 74 248

Примітки: Залишок коштів на кінець року - 74 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Фурман Мирон Миронович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Богля Надія Василівна