ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.12.2013
Кворум зборів** 99.1
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради
4. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 р.
6. Вiдкликання та обрання Ревiзора.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.