ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 29.05.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144" за ЄДРПОУ 03353584
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників, осіб 55    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Виноградiв, вул.I.Франка,84

1. Баланс
на 01.01.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1858.3 1465.4
первісна вартість 1011 5141 5096
знос 1012 (3272.7) (3930.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1868.3 1465.4
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 62.2 94.3
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 309.7 393.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.6 1.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9.9 17.3
Витрати майбутніх періодів 1170 17 13.8
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 399.4 520.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2267.7 1985.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 842.8 842.8
Додатковий капітал 1410 800 800
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 72 -512.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1714.8 1130.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 193.7 225.2
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 139.6 150.6
розрахунками з бюджетом 1620 38 26.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 0
розрахунками зі страхування 1625 17.4 22.8
розрахунками з оплати праці 1630 43.2 51.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 121 379.2
Усього за розділом III 1695 359.2 630.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2267.7 1985.7

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Фурман М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кочнєва О.Г