ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 29.05.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4412.8 4414.1
Інші операційні доходи 2120 2 8.9
Інші доходи 2240 133.4 269.5
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4548.2 4692.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (4324.6) (4405)
Інші операційні витрати 2180 (726.6) (845.8)
Інші витрати 2270 (81.5) (102.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (5132.7) (5353.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -584.5 -661.2
Податок на прибуток 2300 (0) (1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -584.5 -662.2

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Фурман М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кочнєва О.Г