ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144" за ЄДРПОУ 03353584
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників, осіб 47    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Виноградiв,вул.I.Франка,84

1. Баланс
на 01.01.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1465.4 1337.8
первісна вартість 1011 5096 5610.3
знос 1012 (3630.6) (4272.5)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1465.4 1337.8
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 94.3 186.1
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 393.3 388.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1.6 0.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 17.3 313.7
Витрати майбутніх періодів 1170 13.8 17
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 520.3 905.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1985.7 2243.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 842.8 842.8
Додатковий капітал 1410 800 800
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -512.5 -397.1
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1130.3 1245.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 225.2 105
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 150.6 24.8
розрахунками з бюджетом 1620 26.1 50.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 22.8 30.4
розрахунками з оплати праці 1630 51.5 68.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 379.2 718.5
Усього за розділом III 1695 630.2 893
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1985.7 2243.7

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Фурман М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кочнєва О.Г.