ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6523.7 4412.8
Інші операційні доходи 2120 23.5 2
Інші доходи 2240 0 133.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 6547.2 4548.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5615.3) (4324.6)
Інші операційні витрати 2180 (725.7) (726.6)
Інші витрати 2270 (40.3) (81.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (6381.3) (5132.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 165.9 -584.5
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 165.9 -584.5

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Фурман М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кочнєва О.Г.