ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фурман Мирон Миронович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 03353584
4. Місцезнаходження Україна, 90300, Закарпатська область, Виноградiвський, м.Виноградiв, I.Франка,84
5. Міжміський код, телефон та факс /03143/ 2-47-00, 2-22-38
6. Електронна поштова адреса atp12144@i.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

atp12144.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2017

(дата)