ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фурман Мирон Миронович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1985
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.12.2013, згiдно контракту
9) опис Обраний на посаду згiдно рiшення Наглядової ради вiд 10.12.2013 р. Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства.Оплата вiдповiдно штатного розпису Товариства .Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фурман Мирон Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1955
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.12.2016, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов"язки Голови Наглядової ради згiдно Статуту Товариства За виконання викладених обов'язкiв та повноваженьГоловi Наглядової Ради у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не виплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костак Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.12.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства.Приватний пiдприємець.Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась в тому числi i в натуральнiй формi..Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пап Павлина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.12.2016, 5 рокiв
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства.Приватний пiдприємець.Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась в тому числi i в натуральнiй формi.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлик Маргарета Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1950
5) освіта*** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.12.2016, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства.Приватний пiдприємець.За виконання викладених обов'язкiв та повноважень як Ревiзора у звiтному роцi винагорода не нараховувалася та не сплачувалася, у тому числi i в натуральнiй формi.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорФурман Мирон Мироновичд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиФурман Мирон Петровичд/н, д/н, д/н289221085.789672892210000
Член Наглядової радиКостак Михайло Михайловичд/н, д/н, д/н50.0001485000
Член Наглядової радиПап Павлiна Олександрiвнад/н, д/н, д/н50.0001485000
РевiзорПавлик Маргарета Василiвнад/н, д/н, д/н50.0001485000
Усього 2892225 85.790115 2892225 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.