ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144" за ЄДРПОУ 03353584
Територія   за КОАТУУ 2121210100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників, осіб 55    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон м.Виноградiв,вул.I.Франка,84

1. Баланс
на 01.01.2017

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1337.8 2320.9
первісна вартість 1011 5610.3 7234.9
знос 1012 (4272.5) (4914)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1337.8 2320.9
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 186.1 118.5
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 388.9 466.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.2 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 313.7 203.2
Витрати майбутніх періодів 1170 17 17.9
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 905.9 806.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2243.7 3127.1


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 842.8 842.8
Додатковий капітал 1410 800 800
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -397.1 -596.1
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1245.7 1046.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 105 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 15
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 24.8 107
розрахунками з бюджетом 1620 50.7 21.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 30.4 2.7
розрахунками з оплати праці 1630 68.6 34.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 718.5 1900.1
Усього за розділом III 1695 893 2080.4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2243.7 3127.1

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Фурман М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кочнєва О.Г.