ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7166.7 6523.7
Інші операційні доходи 2120 24 23.5
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 7190.7 6547.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (6558) (5615.3)
Інші операційні витрати 2180 (816.9) (725.7)
Інші витрати 2270 (14.8) (40.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (7389.7) (6381.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -199 165.9
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -199 165.9

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Фурман М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кочнєва О.Г.